census2565-1

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็กเปิดรับสมัครผู้แทนไทย

      สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทย เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครและdownload ใบสมัครได้ทาง WWW.opp.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.