census2565-1

e-book เล่มใหม่: มิติหญิงชาย มุมมองเชิงพื้นที่

รายงานมิติหญิงชาย: มุมมองเชิงพื้นที่ ฉบับนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำขึ้น เพื่อสะท้อนสถานการณ์ต่างๆ และความเหลื่อมล้ำทั้งด้านประชากรและเคหะ การศึกษา แรงงาน สุขภาพ และสวัสดิการสังคม โดยเปรียบเทียบทั้งในมิติหญิงชายเชิงพื้นที่ระหว่าง ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ข้อมูล/ตัวชี้วัดที่นำาเสนอในรายงานฉบับนี้ทั้งหมดเป็นข้อมูลจากการจัดทำ สำามะโน และสำรวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่ สำมะโนประชากรและเคหะ  สำารวจ ภาวะการทำางานของประชากร สำารวจอนามัยและสวัสดิการ สำารวจพฤติกรรมการออก กำลังกาย สำารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร สำารวจสุขภาพจิตคนไทย สำารวจการอ่านหนังสือของประชากร และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.