census2565-1

การประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท

 

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด

 

๑.คณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ชุดข้อมูล "ด้านเศรษฐกิจ"
๒.คณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ชุดข้อมูล "ด้านสังคม"
๓.คณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ชุดข้อมูล "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

วัน พุธ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสกุณา (ห้อง ๓๐๑) ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

030658-01

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.