census2565-1

ตรวจติดตาม ประเมินผล การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ของอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 

นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดชัยนาท ประธานคณะทำงาน คณะที่ ๗ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ออกตรวจติดตาม ประเมินผล การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ของอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี และลงพื้นที่ หมู่ ๕ หมู่ ๑๒ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.