census2565-1

สรุปผลการวิเคราะห์รายการข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น เพื่อจัดเตรียมข้อมูลรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด จังหวัดชัยนาท การวิเคราะห์รายการข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น เพื่อจัดเตรียมข้อมูลรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.