census2565-1

ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอเนินขาม

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 59 เวลา 9.00 น.
นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอเนินขาม
ปล่อยแถว "มาดี" ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอเนินขาม

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.