census2565-1

ตรวจรับพัสดุ ศุนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน

 

๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดชัยนาท พร้อมทีมสถิติชัยนาท ตรวจรับพัสดุ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดชัยนาท จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนบ้านหนองแค ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง ตำบล ท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.