census2565-1

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดชัยนาท ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท และ เปิด โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การออกหน่วยให้บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชนของส่วนราชการต่างๆ  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเล็กจำนวน 10 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 2 ทุน มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียน จำนวน 20 ราย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ราย มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน ปลูกต้นไม้ เป็นต้น ณ วัดสะพานหิน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

cnt-2559-12-21-01

cnt-2559-12-21-02

cnt-2559-12-21-03

cnt-2559-12-21-04

cnt-2559-12-21-05

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.