census2565-1

อวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

              เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดชัยนาท พร้อมหน่วยงานภายในกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชัยนาท ร่วมอวยพรปีใหม่ นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเบญจพล เปรมปรีดา และ นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2560

2560-01-10-1

2560-01-10-2

2560-01-10-3

2560-01-10-4

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.