census2565-1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : งานแจงนับ 2560 ระดับสถิติจังหวัด

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : งานแจงนับ 2560 ระดับสถิติจังหวัด โดยมี นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ โรงเเรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวให้กำลังใจสถิติจังหวัดทั่วประเทศว่า เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถิติเป็นอย่างมาก สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องวางกลไกด้านยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านสถิติ ให้ทุกกระทรวงสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติส่งเสริมสนับสนุนโครงการเน็ตประชารัฐและร่วมพัฒนาความเป็นเลิศดิจิทัลไทยแลนด์ โดยการสนับสนุนข้อมูล อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.