census2565-1

การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

2560-03-23

 แผนแม่บทสถิติประเทศไทย

           “สถิติ” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบบริหารราชการไทย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยเริ่มมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสถิติของประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี มีลักษณะเป็นระบบสถิติแบบกระจายงาน โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยสถิติกลางของประเทศที่ทำการผลิตสถิติในแทบทุกสาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถิติที่ได้จากการสำมะโนและสำรวจ และมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ผลิตสถิติที่ได้จากการบริหารงาน งานทะเบียน และจากการผลิตสถิติตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน จึงทำให้ประเทศไทยมีสถิติที่ผลิตขึ้นภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวนมาก

          แม้ว่าการผลิตสถิติภายใต้ระบบดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการพัฒนาที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก โดยไม่มีการบริหารจัดการการผลิตสถิติอย่างเป็นระบบ มีความหลากหลายและแตกต่างของสถิติและสารสนเทศของภาครัฐนำมาซึ่งความสับสนต่อผู้ใช้ ซึ่งพบว่าเกิดความซ้ำซ้อนในการผลิตสถิติ มีการใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง เกิดความเหลื่อมล้ำด้านมาตรฐานสถิติและคุณภาพของงานด้านสถิติ และที่สำคัญคือขาดการบริหารจัดการในการบูรณาการเพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการจัดทำนโยบายและแผน และกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อสร้างความชัดเจนทางสถิติและพัฒนาภารกิจงานข้อมูลและสารสนเทศของประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ “ผลิตสถิติ” ไปเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ “บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ” ตามที่พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้

  

123

                                                              (ที่มา :http://osthailand.nic.go.th)

 ข้อมูลเพิ่มเติม 

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2559 - 2564) 


 ผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดชัยนาท

 1.ชุดข้อมูลกลาง จำนวน 4 ชุดข้อมูล

     1.1 ชุดข้อมูลกลาง

                1) ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  : ข้าว

                2) ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

                3) ชุดข้อมูลด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

                4) ชุดข้อมูลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

     1.2 Metadata ชุดข้อมูลกลาง

                1) Metadata ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

                2) Metadata ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

                3) Metadata ชุดข้อมูลด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

                4) Metadata ชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

     1.3 Mindmap ชุดข้อมูลกลาง  

                1) Mindmap ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

                2) Mindmap ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

                3) Mindmap ชุดข้อมูลด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

                4) Mindmap ชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

     1.4 วิเคราะห์สถานการณ์ชุดข้อมูลกลาง  

                1) วิเคราะห์สถานการณ์ ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

                2) วิเคราะห์สถานการณ์ ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

                3) วิเคราะห์สถานการณ์ ชุดข้อมูลด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

                4) วิเคราะห์สถานการณ์ ชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

    1.5 วิเคราะห์ Infographic ชุดข้อมูลกลาง 

                1) Infographic ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

                2) Infographic ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

                3) Infographic ชุดข้อมูลด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

                4) Infographic ชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

       1.การดำเนินการและข้อสั่งนายกรัฐมนตรี      

 2.ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวน 8 ชุดข้อมูล

     2.1 ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ 

             1) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 (ด้านเศรษฐกิจ) : ข้าวและพันธ์ุข้าว

             2) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (ด้านเศรษฐกิจ) : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

             3) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 (ด้านเศรษฐกิจ) : อ้อยโรงงาน 

             4) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (ด้านเศรษฐกิจ) : การท่องเที่ยว (One day trip) 

             5) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 (ด้านสังคม) : การพัฒนาคุุณภาพชีวิต

             6) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) : การบริหารจัดการน้ำ

             7) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (ด้านเศรษฐกิจ) : การท่องเที่ยว (ตลาดชุมชน)

             8) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) : การอนุรักษ์ป่าไม้ 

     2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์

                1) วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                2) วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           

                       2.1 Infographic ด้านเศรษฐกิจ เรื่องข้าว

                       2.2 Infographic ด้านเศรษฐกิจ เรื่องท่องเที่ยวเมืองชัยนาท

                       2.3 Infographic ด้านสังคม เรื่องผู้สูงอายุในชัยนาท

                       2.4 Infographic ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

                3) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2562 (เรื่องผู้สูงอายุ)  

                       3.1 Infographic ผู้สูงอายุในจังหวัดชัยนาท

                4วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2562 (เรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำ และเรื่องขยะ)

                       4.1 Infographic ความเหลื่อมล้ำและความยากจนจังหวัดชัยนาท

                       4.2 Infographic รู้เรื่องขยะในจังหวัดชัยนาท 

               5) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2563 (เรื่องผู้สูงอายุ และเรื่องขยะ) 

                       5.1 Infographic ข้อมูลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยนาท              

                       5.2 Infographic สถิติเล่าเรื่อง "ขยะ" ในจังหวัดชัยนาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม

      1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดชััยนาท 

      2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถิติระดับจังหวัดชััยนาท

     3. แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.