การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

2560-03-23

 แผนแม่บทสถิติประเทศไทย

           “สถิติ” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบบริหารราชการไทย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยเริ่มมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสถิติของประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี มีลักษณะเป็นระบบสถิติแบบกระจายงาน โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยสถิติกลางของประเทศที่ทำการผลิตสถิติในแทบทุกสาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถิติที่ได้จากการสำมะโนและสำรวจ และมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ผลิตสถิติที่ได้จากการบริหารงาน งานทะเบียน และจากการผลิตสถิติตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน จึงทำให้ประเทศไทยมีสถิติที่ผลิตขึ้นภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวนมาก

          แม้ว่าการผลิตสถิติภายใต้ระบบดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการพัฒนาที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก โดยไม่มีการบริหารจัดการการผลิตสถิติอย่างเป็นระบบ มีความหลากหลายและแตกต่างของสถิติและสารสนเทศของภาครัฐนำมาซึ่งความสับสนต่อผู้ใช้ ซึ่งพบว่าเกิดความซ้ำซ้อนในการผลิตสถิติ มีการใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง เกิดความเหลื่อมล้ำด้านมาตรฐานสถิติและคุณภาพของงานด้านสถิติ และที่สำคัญคือขาดการบริหารจัดการในการบูรณาการเพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการจัดทำนโยบายและแผน และกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อสร้างความชัดเจนทางสถิติและพัฒนาภารกิจงานข้อมูลและสารสนเทศของประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ “ผลิตสถิติ” ไปเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ “บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ” ตามที่พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้

  

123

                                                              (ที่มา :http://osthailand.nic.go.th)

 ข้อมูลเพิ่มเติม 

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2559 - 2564) 


 ผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดชัยนาท

 1.ชุดข้อมูลกลาง จำนวน 4 ชุดข้อมูล

     1.1 ชุดข้อมูลกลาง

                1) ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  : ข้าว

                2) ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

                3) ชุดข้อมูลด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

                4) ชุดข้อมูลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

     1.2 Metadata ชุดข้อมูลกลาง

                1) Metadata ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

                2) Metadata ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

                3) Metadata ชุดข้อมูลด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

                4) Metadata ชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

     1.3 Mindmap ชุดข้อมูลกลาง  

                1) Mindmap ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

                2) Mindmap ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

                3) Mindmap ชุดข้อมูลด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

                4) Mindmap ชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

     1.4 วิเคราะห์สถานการณ์ชุดข้อมูลกลาง  

                1) วิเคราะห์สถานการณ์ ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

                2) วิเคราะห์สถานการณ์ ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

                3) วิเคราะห์สถานการณ์ ชุดข้อมูลด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

                4) วิเคราะห์สถานการณ์ ชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

    1.5 วิเคราะห์ Infographic ชุดข้อมูลกลาง 

                1) Infographic ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

                2) Infographic ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

                3) Infographic ชุดข้อมูลด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

                4) Infographic ชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

       1.การดำเนินการและข้อสั่งนายกรัฐมนตรี      

 2.ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวน 8 ชุดข้อมูล

     2.1 ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ 

             1) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 (ด้านเศรษฐกิจ) : ข้าวและพันธ์ุข้าว

             2) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (ด้านเศรษฐกิจ) : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

             3) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 (ด้านเศรษฐกิจ) : อ้อยโรงงาน 

             4) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (ด้านเศรษฐกิจ) : การท่องเที่ยว (One day trip) 

             5) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 (ด้านสังคม) : การพัฒนาคุุณภาพชีวิต

             6) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) : การบริหารจัดการน้ำ

             7) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (ด้านเศรษฐกิจ) : การท่องเที่ยว (ตลาดชุมชน)

             8) ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) : การอนุรักษ์ป่าไม้ 

     2.2 Metadata ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์

                1) Metadata ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 (ด้านเศรษฐกิจ) : ข้าวและพันธ์ุข้าว

                2) Metadata ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (ด้านเศรษฐกิจ) : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

                3) Metadata ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 (ด้านเศรษฐกิจ) : อ้อยโรงงาน 

                4) Metadata ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (ด้านเศรษฐกิจ) : การท่องเที่ยว (One day trip) 

                5) Metadata ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 (ด้านสังคม) : การพัฒนาคุุณภาพชีวิต

                6) Metadata ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) : การบริหารจัดการน้ำ

                7) Metadata ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (ด้านเศรษฐกิจ) : การท่องเที่ยว (ตลาดชุมชน)

                8) Metadata ชุดข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) : การอนุรักษ์ป่าไม้  

 ข้อมูลเพิ่มเติม

      1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดชััยนาท 

      2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถิติระดับจังหวัดชััยนาท  

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.