census2565-1

MindMap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

2560-03-21-10

 ข้าว

1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

3. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันการเกษตร

4. การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

5. การขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า (Logistic) 

6. การพัฒนาระบบการตลาด

  กลับหน้าเดิม <<Back>>

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.