census2565-1

MindMap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

2560-03-21-09

ขยะ

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

กลับหน้าเดิม <<Back>>  

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.