census2565-1

การใช้สมาร์ทโพนของคนไทย

 

แนวโน้มคนไทยใช้สมาร์โฟนมากขึ้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 พบว่า ในจำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 62.8 ล้านคน มีอัตราการเพิ่มขึ้นการใช้สมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่อง พบกับข้อมูลได้ที่ http://www.nso.go.th/…/%E0%B8%81%E0%B8%B2%…/icthh_exc_59.pdf

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.