census2565-1

ผลสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560

 

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เป็นตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 63,060 ราย เมื่อพิจารณาภาคที่ประชากรเดินทางไปท่องเที่ยวในรอบปี

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.