spk63-1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.