census2565-1

รายงานผลการสำรวจ 2561

 

 1. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2561 (เมษายน2561)
  1. บทสรุปผู้บริหาร
 2. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2561
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 3. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 4. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2561
  1. ไตรมาส 1
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. รายงานผลสำรวจ
  2. ไตรมาส 2
   1. infograhic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. รายงานผลสำรวจ
  3. ไตรมาส 3
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. รายงานผลสำรวจ
  4. ไตรมาส 4
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. รายงานผลสำรวจ
  5. ข้อมูลรายปี 2561
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. รายงานผลสำรวจ
 5. การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยนาท
  1. infographic
 6. การสำรวจแรงงานนอกระบบ 2560
  1. infographic
  2. บทสรุปผู้บริหาร
  3. รายงานผลสำรวจ
 7. สำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการศูนย์ดำรงธรรม 2561
  1. ไตรมาส 1
  2. ไตรมาส 2
  3. ไตรมาส 3
  4. ไตรมาส 4
 8. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานมนต์เสหน่ห์วิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก 4 จังหวัด ประจำปี 2561
  1. บทสรุปผู้บริหาร
 9. การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2560
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 10. การสำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "ประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษา จังหวัดชัยนาท ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2561
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 11. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน "วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561"
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 12. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยนาท
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 13. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยนาท
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. บทสรุปผู้บริหาร (ใหม่)
  3. รายงานผลสำรวจ
 14. รายงานสมุดสถิติจังหวัด พ.ศ. 2561
  1. Infographic
  2. เล่มรายงาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.