census2565-1

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  2. สรุปอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินงาน
  3. สถานที่ติดต่อ
  4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  1. ผลการพิจารณาหรือผลวินิจฉัยที่มีผลต่อเอกชน
   1. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
   1. นโยบายสำนักงานสถิติแห่งชาติ
   2. ข้อบังคับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553
  3. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   1. แผนงานดำเนินงานโครงการต่าง ๆ
   2. รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท
  4. คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทีมีผลโดยตรงต่อเอกชน
   1. วินัยข้าราชการ
  5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรค 2
   1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560
  6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน (ไม่มี)
  7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
   1. แผนแม่บทสถิติแห่งประเทศไทย
   2. การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่
   3. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
   4. คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 911/ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท
   5. คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 912/ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท
  8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
   1. ข่าวสารสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เผยแพร่ผ่านสิ่งพิมพ์
   2. รายงานผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติ
   3. รายงานประจำปีสำนักงานสถิติแห่งชาติ
   4. รายงานผลสำรวจสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.