census2565-1

รายงานผลการสำรวจ 2562

 1. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเครือข่ายประชารัฐ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยนาท
 2. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (การพัฒนาจังหวัด) 2562 จังหวัดชัยนาท

  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. ไฟล์นำเสนอ
  3. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์
 3. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2562 ครั้งที่ 34

  1. บทสรุปผู้บริหาร

  2. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

 4. การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยนาท

  1. Infographic

 5. สำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการศูนย์ดำรงธรรม 2562 

  1. ไตรมาส 1/2562

  2. ไตรมาส 2/2562

  3. ไตรมาส 3/2562

  4. ไตรมาส 4/2562

  5. ข้อมูลรายปี พ.ศ. 2562

 6.  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2562 

  1. ไตรมาส 1

   1. บทสรุปผู้บริหาร

   2. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  2. ไตรมาส 2

   1. บทสรุปผู้บริหาร

   2. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  3. ไตรมาส 3

   1. infographic

   2. บทสรุปผู้บริหาร

   3. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  4. ไตรมาส 4 

   1. infographic

   2. บทสรุปผู้บริหาร

   3. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  5. ข้อมูลรายปี พ.ศ. 2562

   1. infographic

   2. บทสรุปผู้บริหาร

   3. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

 7. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

  1. Infographic 

 8. การสำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "ประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษา จังหวัดชัยนาท ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 

  1. บทสรุปผู้บริหาร

  2. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

 9. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน "วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562" 

  1. บทสรุปผู้บริหาร

  2. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

 10. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2562

  1. บทสรุปผู้บริหาร

  2. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  3. power point นำเสนอ

 11. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนน พรหมประเสริฐ จังหวัดชัยนาท" 

  1. ผลสำรวจเดือนธันวาคม 2562

  2. ผลสำรวจช่วงงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ 

 12. รายงานสทุดสถิติจังหวัด พ.ศ. 2562

  1. Infographic

  2. เล่มรายงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.