census2565-1

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน


การประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน


การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
1
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1
แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.