census2565-1

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 /2562

 

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.

นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 /2562 โดยมีนางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการ ประจำปีงบประมาณ 2563 การขับเคลื่อนการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่) และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่จังหวัดชัยนาท รวมทั้ง Metadata ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.