census2565-1

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ไปให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล โดยบูรณาการร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ในการนี้นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ แผนงาน/โครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.