census2565-1

รายงานผลการสำรวจ 2563

 1. การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2562

  1. Infographic
 2. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (การพัฒนาจังหวัด) 2563 จังหวัดชัยนาท

  1. ไฟล์นำเสนอ

  2. บทสรุปผู้บริหาร

  3. รายงานผลฉบับสมบูรณ์

  4. Infographic

 3. สำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการศูนย์ดำรงธรรม 2563 

  1. ไตรมาส 1

  2. ไตรมาส 2

  3. ไตรมาส 3

  4. ไตรมาส 4

  5. ข้อมูลรายปี พ.ศ. 2563

 4.  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2563

  1. ไตรมาส 1

   1. infographic

   2. บทสรุปผู้บริหาร

   3. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  2. ไตรมาส 2

   1. Infographic

   2. บทสรุปผู้บริหาร

   3. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  3. ไตรมาส 3

   1. Infographic

   2. บทสรุปผู้บริหาร

   3. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  4. ไตรมาส 4

   1. Infographic

   2. บทสรุปผู้บริหาร

   3. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  5. ฉบับรวมรายปี พ.ศ. 2563

   1. Infographic

   2. บทสรุปผู้บริหาร

   3. รายงานผลฉบับสมบูรณ์

 5. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนน พรหมประเสริฐ จังหวัดชัยนาท"

  1. มกราคม

  2. กุมภาพันธ์

  3. มีนาคม 

  4. ไตรมาส 1/2563

 6. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  1. บทสรุปผู้บริหาร

  2. รายงานผลฉบับสมบูรณ์

 7. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2563 ครั้งที่ 35

  1. บทสรุปผู้บริหาร

  2. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  3. ไฟล์นำเสนอ

  4. Infographic

 8. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน "วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563"

  1. บทสรุปผู้บริหาร

  2. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  3. ไฟล์นำเสนอ

  4. Infographic

 9. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2563

  1. ไฟล์นำเสนอ

  2. บทสรุปผู้บริหาร

  3. รายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ์

  4. infographic

 10. รายงานสมุดสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563

  1. infographic

  2. รายงานฉบับสมบูรณ์

 11. ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2563 

  1. infographic

 12. สำรวจการย้ายถิ่น พ.ศ. 2562

  1. infographic

 13. การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ 2562

  1. infographic

 14. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563

  1. infographic

  2. รายงานฉบับสมบูรณ์

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.