วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ :​

    “เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารการจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ”

 พันธกิจ :

     ๑. จัดทำสำมะโน สำจรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเทศ

     ๒. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

     ๓. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

     ๔. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

     ๕. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ​

     ๖. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล​

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  : 

      ๑. บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศให้มีคุณภาพ ​และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

      ๒. ​พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน 

      ๓. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ 

      ๔.​ ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

  เป้าประสงค์  : 

     ๑. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ๒. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

     ๓. บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ

     ๔. ทุกภาคส่ว​นมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ 

  วัฒนธรรมองค์กร  : 

​     ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.