แผนการดำเนินงาน

 1. แผนแม่บท
  1. แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558
  2. แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564)
 2. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
  1. ปีงบประมาณ 2558
  2. ปีงบประมาณ 2559
  3. ปีงบประมาณ 2560
  4. ปีงบประมาณ 2561
 3. ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  1. ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.