census2565-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสืบสานประเพณีการกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 418
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 470
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 464
พิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดชัยนาท ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เขียนโดย admin 492
พิธีเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เขียนโดย admin 424
ประชุมกลุ่มย่อย การจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเด็นด้านการเกษตร) เขียนโดย admin 442
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 442
ร่วมรับและส่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 6 กับศาลจังหวัดนครสวรรค์ เขียนโดย admin 428
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 424
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ เขียนโดย admin 388

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.