census2565-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0 ) เขียนโดย admin 25
ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปราบการทุจริตจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 /2564 เขียนโดย admin 27
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ เขียนโดย admin 41
การประชุมโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 38
การแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 39
โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 54
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 37
ประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เขียนโดย admin 29
พิธีเวียนเทียนมาฆประทีปพระราชทาน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 25
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 37

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.