census2565-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
DataSet 10_01 เขียนโดย admin 22
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 10
การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 65
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เขียนโดย admin 24
การประชุมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 24
การลงพื้นที่ติดไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 25
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขียนโดย admin 18
การประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 6/2564 เขียนโดย admin 10
การประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย admin 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัวจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 7

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.