แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 13
อบรมถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากร โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาล ครบรอบ 3 ปี 6 เดือน เขียนโดย admin 13
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 16
การประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 12
อบรมการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากร เรื่องการปรับปรุงแผนที่ เขตแจงนับเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากร พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 13
ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 11
พิธีเปิดงานเทศกาลของขวัญ ของฝากปีใหม่ จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 13
พิธีอัญเชิญถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชัยนาท และอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย admin 12
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในวงกว้าง เพื่อสอบทานกรอบยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ ที่ตรงกับปัญหาและความต้องการ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เขียนโดย admin 13
ตลาดนัดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 46

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.