แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะทำงานบริหาร การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 เขียนโดย admin 45
การประชุมหารือแนวทางการสนับสนุน และการจัดตั้ง ชมรม Startup Club ในสถานศึกษาจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 45
วันต่อต้านการทุจริตสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 32
ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติราชการบริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภายใต้ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การบริหารราชการเชิงพื้นที่เชิงบูรณาการ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 33
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2560 เขียนโดย admin 20
ปรับปรุงแผนที่ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 23
การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 19
โครงการสัมมนา จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท เขียนโดย admin 21
กิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จังหวัดชัยนาท (เลี้ยงอาหารกลางวัน) เขียนโดย admin 17
กิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จังหวัดชัยนาท (บำเพ็ญประโยชน์) เขียนโดย admin 15

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.