แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากร โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 46
วันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 47
ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน วันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท ปี 2560 เขียนโดย admin 50
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (เน็ตอาสาชุมชน) รุ่นที่ 1/2561 จังหวัดชัยนาท และพิธีเปิด/มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจังหวัดชัยนาท และชมรม Startup Club ในสถานศึกษาจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 51
ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เขียนโดย admin 40
สวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 35
อบรมถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากร โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาล ครบรอบ 3 ปี 6 เดือน เขียนโดย admin 37
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 43
การประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 35
อบรมการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากร เรื่องการปรับปรุงแผนที่ เขตแจงนับเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากร พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 41

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.