แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 33
พิธีเปิดงานเทศกาลของขวัญ ของฝากปีใหม่ จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 36
พิธีอัญเชิญถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชัยนาท และอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย admin 33
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในวงกว้าง เพื่อสอบทานกรอบยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ ที่ตรงกับปัญหาและความต้องการ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เขียนโดย admin 35
ตลาดนัดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 69
การประชุมคณะทำงานบริหาร การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 เขียนโดย admin 73
การประชุมหารือแนวทางการสนับสนุน และการจัดตั้ง ชมรม Startup Club ในสถานศึกษาจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 70
วันต่อต้านการทุจริตสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 55
ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติราชการบริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภายใต้ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การบริหารราชการเชิงพื้นที่เชิงบูรณาการ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 55
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2560 เขียนโดย admin 45

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.