แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การใช้สมาร์ทโพนของคนไทย เขียนโดย admin 85
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 เขียนโดย admin 151
ชุมทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 134
MindMap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 192
MindMap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 154
MindMap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 180
MindMap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 176
การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 680
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : งานแจงนับ 2560 ระดับสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 124
ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2560 ตำบลบ้านเชี่ยน เขียนโดย admin 112

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.